KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA %50 HİBE DESTEĞİ

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ (%50 HİBE) DESTEKLENMESİ

09 Kas?m 2021 11:17 | 593 kez okundu

Facebook'ta Paylaş

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA %50 HİBE DESTEĞİ

​1- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 ( D.T. 2021-5 / D.T. 2021/34) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

2- Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25  (D.T. 2021-6 / D.T. 2021/35)  21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.11.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberi ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Proje Başvurusunu Tarım ve Orman Bakanlığının sitesinden online olarak yapabilirsiniz.

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

  online başvuru yapabilirsiniz.

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

                                                  Tebliğ No:2020/24 (D.T. 2021/34)

 

 2020/24(D.T. 2021/34)  nolu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak; 

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

 Yeni Tesis Olan Başvurularda 3.500.000 Türk Lirası,

 Yatırım Niteliği Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması Olan  Başvurularda 2.500.000 Türk Lirası,

Yatırım Niteliği Kapasite Artırımı İle Teknoloji Yenileme Ve/Veya Modernizasyon Olan Başvurularda 2.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

 Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

  

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

  a) 2020/24 (D.T. 2021/34) No.lu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

b) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan tarımsal üretim kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

 c) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

• 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,

• 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikler ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri,  kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde onay verilmiş tüzüğünde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularında son genel kurulda gündeme alınıp karara bağlanmış olması koşulu ile tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

ç) Tüzel kişiler başvuruları ile birlikte, firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği ekinde hala geçerli olan tüzük/ana sözleşmesinin yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi ile güncel uygulama rehberinin yayımlandığı tarihten sonra Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesini sunmalılardır.

d) Tüzel kişilerin, son başvuru tarihinden önce proje başvurusu yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurul ve/veya organlarından son başvuru tarihinden önce aldıkları yetki kararı ile yatırım yapma konusunda almış oldukları yönetim kurulu kararını proje başvurularında ibraz etmeleri gerekmektedir.

e) Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdır. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, gerçek kişilerin ise kamu hizmeti yapmadıklarına dair taahhütnameyi başvuru ekinde sunmaları gereklidir. Kamu görevi yürütenler, devlet memurları, kamu işçileri veya devlet üniversitelerinde görevli öğretim görevlileri gerçek kişi olarak başvuramazlar.

 

YATIRIM KONULARI

 

  1. 1.Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular
    1. a.      Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Başvurular için proje kodu TÜİ-A olmalıdır.
    2. b.      Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Başvurular için proje kodu TÜİ-B olmalıdır.
    3. c.       Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 C.1) Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Parçalama ile Mamul Madde Üretim Tesisi:  Proje kodu TÜİ-C olmalıdır.      

 C.2)Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar: Su ürünlerinin işlenmesi konusunda yapılacak proje başvuruları için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

 C.3) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derilerinin işlenmesine yönelik yatırımlar: Bu konuda yapılacak proje başvuruları için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

C.4) Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar

 c.4.1. Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar : Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır

 c.4.2. Süt Toplama Tesisleri : Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır.

  C.5) Arıcılık ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar:  Yatırımlar için proje kodu TÜİ-C olmalıdır

 ç. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesis başvuruları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 ç.1. Çelik silo başvurusu: Çelik silo başvurusu bağımsız bir tesis olarak yapılıyor ise niteliği yeni tesis, kodu ise TÜİ-Ç olmalıdır. Çelik silo başvurusu, mevcut bir tesisin (un fabrikası, yem fabrikası, vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise yatırımın niteliği kapasite artırımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon; proje konu kodu ise TÜİ-B olmalıdır.

 ç.2. Soğuk hava deposu başvurusu                  

 2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

     a. Modern seralar

  b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları. Bu konularda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-B olur.

          b.1. Etçi ve Sütçü Damızlık (Sığır/Manda) Yetiştiriciliği ve Besi Amaçlı Tesis Kurulması

          b.2. Büyükbaş Besi İşletmeleri Konusunda Yapılacak Sabit Yatırım Başvuru Kriterleri

 

        CANLI HAYVAN ALIMI HİBE KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

 

   c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;

      ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları

     d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları: Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-D olmalıdır.

    e. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları: Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-E olmalıdır.

     f. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları: Bu konuda yapılacak proje başvurularında başvuru kodu TÜY-F olur.

 3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

     Bu başvurularda başvuru kodu YEÜ olmalıdır.

 4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

 

 EKONOMİK YATIRIMLAR

 

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız

 

 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

                                               Tebliğ No:2020/25 (D.T. 2021/35)                           

                                                                (A-B İŞ PLANI)

2020/25 nolu Tebliğ kapsamında, 81 ilde kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında uygulanacak;

 

Başvurular  17/12/2021  tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

 

BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

a) 2020/25 Nolu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları çiftçiler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

b) Kırsal ekonomik altyapı konularından el sanatları ve katma değerli ürünler hariç, başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olmaları gerekir.

ç) Tarım dışı sektörlerde ekonomik faaliyetleri olan ve proje sunan gerçek kişilerin kırsal alanda yaşıyor olmaları ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

d) Tüm yatırım konuları için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler,

 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş kooperatifler ile Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişi olarak başvurabilirler.

e) Yukarıda belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

f) Yukarıda belirtilen kuruluşların, proje başvurusu, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurullarından son başvuru tarihinden önce yetki almış ve bu yetki belgesini proje başvurularında ibraz etmiş olmaları gerekir.

g) Tüm yatırımlara yönelik proje konularında başvuran yatırımcılardan;

 Çiftçilerin; Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi kaydı, Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı, Adres Kayıt Sistemi kaydı veya Su Ürünleri Yetiştiriciliği Belgesi ile çiftçi olduklarına, Tarım BAĞ-KUR’u ile de tarımdan başka gelirlerinin olmadığına dair belgeyi,

 Gerçek kişilerin kamu görevlisi olmadıkları, kamu görevi ifa etmediklerine dair taahhütnameyi,

 Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütnameyi, başvuru ekinde sunmaları gerekir.

 

 A İş planı (makine ekipman) : 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvurular. A iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ise; son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekmektedir. A iş planında makine ekipman alımına izin verilir.

1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz-Badem-Fındık-Zeytin Vb.) Meyve Ağaçlari

2. Akülü Meyve Budama Makası Ve Budama Testeresi

3. Anıza Ekim Makinesi (Mibzer)

4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi

5. Arıcılık Makine Ve Ekipmanları

6. Atomizör

7. Badem Kırma Makinesi

8. Badem Soyma Makinesi

9. Bal Paketleme Ve Etiketleme Makinesi

10. Balya Makinesi (Haşbaylı/ Haşbaysız)

11. Biçer /Biçer Bağlar

12. Büyükbaş-Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar

13. Buzağı Besleme Robotu

14. Buzağı Mama Makinesi

15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin)

16. Canlı Balık Nakil Tankı

17. Çayır Biçme Makinesi ( Diskli/Tamburlu)

18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi

19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Makineleri

20. Dal Öğütme Makinesi

21. Dal Parçalama Makinesi

22. Dipkazan

23. Ekim,Dikim Ve Söküm Makineleri

24. File Sistemi Kurulması

25. Fındık Harman Makinesi

26. Fındık Kurutma Makinesi

27. Fındık Toplama Makinesi

28. Goble Diskaro / Diskaro

29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)

30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası

31. Gübre Sıyırma Robotu

32. Güneş Paneli / Kollektör ( 3kW’ya kadar)

33. Hasat-Harman Makineleri

34. Hayvan Kaşıma Firçası

35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi

36. Kültivatör

37. Kuluçka Dolabi (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)

38. Lazerli Tesviye Makinesi

39. Meyve Budama Ekipmanları

40. Meyve Hasat Rampası

41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi

42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)

43. Motorlu Çapa Makinesi (5,5-12hp arasi Marşlı-Marşsız-Benzinli-Dizel-Manuel olabilir.)

44. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan

45. Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi

46. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi

47. Pulluk

48. Pülverizatör

49. Rotovatör Ve Rotatiller

50. Sap Parçalama Makinesi

51. Sap Toplamalı Saman Makinesi

52. Siirt Fistiği Suni Tozlama Makinesi

53. Silaj Makineleri

54. Sıra Arası Çapa Makinesi

55. Su Ürünleri Makine Ve Ekipmanları

56. Sürü Yönetim Programı

57. Süt Analiz Cihazları

58. Süt Krema Makinesi

59. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)

60. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)

61. Tambur Filtre (Su Ürünleri İçin)

62. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşima Kapasiteli, Yandan Devirmeli)

63. Tarımsal İz Takip Sistemi / Otomatik Dümenleme Sistemi

64. Taş Kırma Makinesi

65. Taş Toplama Makinesi

66. Toprak Burgusu

67. Toprak Merdanesi

68. Traktör Ön Yükleyici Kepçesi

69. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Makinesi

70. Viyol Ve Pot Doldurma Makinesi

71. Yem Dağıtma Robotu

72. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Makinesi

73. Yem İtme Robotu

 

 

B İş planı (iNŞAAT) : 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvuruları. B iş planı kapsamında proje sunacak başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine, tarımsal üretim kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir. B iş planında inşaat bütçelendirilmesine izin verilir.

 

YATIRIM KONULARI

      AİLE İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ALTYAPI SİSTEMLERİ,

a)   Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

Başvurular için proje kodu AİFG-A olmalı dır.

 b)  Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo-Soğuk Hava Deposu)

Başvurular için proje kodu AİFG-B olmalı dır.

c)   Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen örtü altı tesisler)

Başvurular için proje kodu AİFG-C olmalıdır.

ç)   Kültür Mantarı

Başvurular için proje kodu AİFG-Ç olmalıdır.

d)  Yenilenebilir Enerji Tesisleri

Başvuru projesi sadece yenilenebilir enerji üretimi konusunda bütçelendirilmişse başvuru kodu AİFG-D olmalıdır.

e)  Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımlarına Yönelik Genel Hususlar

  

ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR,

Başvurular için proje kodu AÜİP olmalıdır.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE EĞİTİMİ,

Başvurular için proje kodu BSY olmalıdır.

EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER,

Başvurular için proje kodu ESKÜ olmalıdır.

İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ,

Başvurular için proje kodu İPY olmalıdır.

 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ,

Başvurular için proje kodu SÜY olmalıdır.

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF VE BİRLİKLER İÇİN MAKİNE PARKLARI,

Başvurular için proje kodu MP olmalıdır.

 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Başvurular için proje kodu TABY olmalıdır.

yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

 

EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Uygulama Rehberi için Tıklayınız

Uygulama Esasları için Tıklayınız

Başvuru Formu için Tıklayınız

İşletme Planı için Tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için Tıklayınız 

Çok Okunanlar